Pensioen

Welkom bij IFF Pensioenfonds

U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever IFF. Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Het Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid. 

 

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Als u op een icoon klikt, komt u in laag 2. Daar vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot kunt u per laag doorklikken naar laag 3, bestaande uit juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 1, 2 en 3 ook opvragen bij onze afdeling Pensioenservice via iffpensioenfonds@blueskygroup.nl

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever IFF neemt u deel in de pensioenregeling van IFF Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 67 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Als uw AOW-leeftijd vóór 67 jaar ligt, gaat uw ouderdomspensioen standaard op uw AOW-leeftijd in. U kunt het ouderdomspensioen ook eerder laten ingaan, maar niet eerder dan vanaf de eerste dag van de maand waarin u 55 jaar wordt. U kunt uw pensioen ook uitstellen, tot uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van IFF Pensioenfonds is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 67ste maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris tot € 65.282,- (2020) dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op

Rekenvoorbeeld

Stel: u verdient € 25.000,- in een bepaald jaar. De franchise in dat jaar is € 15.000,-. Uw pensioengrondslag is dan € 10.000,-. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000,-. Dat is € 187,50 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Klik door naar laag 3

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.

Partner- en wezenpensioen

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden heeft uw partner recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen.

Het partnerpensioen is standaard 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot pensionering bij IFF pensioenfonds zou opbouwen. Bij overlijden na pensioneren krijgt uw partner mogelijk ook partnerpensioen. De hoogte hiervan hangt af van de keuzes die u maakt als u met pensioen gaat.

De hoogte van het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 18 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, krijgt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.


De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie vindt u bij Trouwen/Samenwonen.

Wettelijke Anw-regeling

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of één of meerdere minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

 

Klik door naar laag 3

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. 

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

Klik door naar laag 3

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Klik door naar laag 3

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Wel heeft de werkgever een WIA-excedentverzekering afgesloten.

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Deze pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidpensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Wel kunt u via de werkgever een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Informeer bij uw HR-afdeling naar de mogelijkheden.

Klik door naar laag 3

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:


A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij IFF Pensioenfonds. Dit pensioen bouwt u op via uw werkgever IFF. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor uw AOW-leeftijd.

De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij IFF Pensioenfonds. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd én het pensioen op uw 67ste (danwel de eerdere AOW-leeftijd) als u tot dat moment bij het pensioenfonds blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw werkgever(s).

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via IFF. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. Om te berekenen hoeveel fiscale ruimte u hebt om uw pensioen aan te vullen met lijfrentes, hebt u Factor A nodig. Deze vindt u op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U kunt ook vrijwillig extra pensioen opbouwen bij IFF.

Klik door naar laag 3

Ieder jaar bouwt u uit uw salaris een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo in totaal opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris tot € 65.282,- dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenfonds houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.
 
Over uw salaris tot € 65.282,- minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand, zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Klik door naar laag 3

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele loon. Over € 18.767,- bouwt u in 2020 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het loon (tot € 65.282,-) min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op. 

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris tot maximaal € 65.282,- minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op.
 
Rekenvoorbeeld

Stel, u verdient in een bepaald jaar € 25.000,-. De franchise in dat jaar is € 15.000,-. Uw pensioengrondslag is dan € 10.000,-.
U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000,-. Dat is € 187,50 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie.

Klik door naar laag 3

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betalen u en uw werkgever samen de premie. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen iedere maand premie voor uw pensioen. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2019 is de premie voor de werkgever 14% van het salaris plus een aanvulling als dat nodig is om de kosten van de pensioenopbouw te dekken. Daarnaast betaalt u 7% van de pensioengrondslag. Voor werknemers die al voor 2003 in dienst waren gelden andere afspraken, bekijk daarvoor de premietabel.

Uw werkgever betaalt elke maand de totale pensioenpremie aan IFF Pensioenfonds. Uw deel van de pensioenpremie houdt IFF maandelijks in op uw salaris. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

Premiepercentages staan op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
De premie is afhankelijk van uw salaris en uw werktijdpercentage. Uw werkgever betaalt het totaal vermelde premiepercentage aan het pensioenfonds. Daarvan betaalt u het percentage dat op het UPO vermeld staat. Het verschil is voor rekening van de werkgever.

Klik door naar laag 3

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:
 

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Bekijk voor meer informatie de beleidsdekkingsgraad, die invloed kan hebben op uw pensioen.

Welke risico’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens tachtig jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.
 
IFF Pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld IFF Pensioenfonds ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duur.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt IFF Pensioenfonds ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn meer risico’s waar IFF Pensioenfonds rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Het pensioenfonds moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van IFF Pensioenfonds vindt u bij Risicomanagementbeleid en in het jaarverslag.

Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Kijk bij Financiële positie voor meer informatie over dit onderwerp.

Wat als het mee- of tegenzit?
Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u sinds 1 oktober 2019 voor het eerst een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. U ziet een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW en verschillende scenariobedragen. Bij de veelgestelde vragen vindt u meer uitleg over deze scenariobedragen. 

Klik hier voor de veelgestelde vragen over de nieuwe informatie 'wat als het mee- of tegenzit' op mijnpensioenoverzicht.nl

 

Ook op het Uniform Pensioenoverzicht

Op het UPO 2020 ziet u bij Wat als het mee- of tegezit een inschatting van uw pensioen bij IFF Pensioefonds als we te maken krijgen met flinke mee- of tegenvallers. Hierbij is ook rekening gehouden met een mogelijke stijging van de prijzen.

Klik door naar laag 3

We proberen uw pensioen en uw opgebouwde pensioenaanspraken te laten meestijgen met de consumentenprijsindex. Dit noemen we indexatie. Indexatie wordt gefinancierd uit overrendement.

Jaar Indexatie Stijging van de prijzen*
2020 0,93% 1,73%
2019 1,24% 1,68%
2018 0,70% 1,34%
2017 0,00% 0,40%

*De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

Waardevast pensioen

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert IFF Pensioenfonds uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen.
 
Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat IFF Pensioenfonds niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

De afgelopen jaren heeft IFF Pensioenfonds de pensioenen als volgt geïndexeerd:

Jaar Indexatie Stijging van de prijzen*
2020 0,93% 1,73%
2019 1,24% 1,68%
2018 0,70% 1,34%
2017 0,00% 0,40%
2016 0,16% 0,44%
2015 0,33% 0,75%
2014 0,15% 2,51%
2013 0,00% 1,98%
2012 0,00% 2,33%


*De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

Klik door naar laag 3

Als we een tekort hebben, nemen we één of meer van deze maatregelen:

  • Uw premie gaat omhoog.
  • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
  • De pensioenregeling wordt gewijzigd.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat IFF Pensioenfonds ondanks alle voorzorgen toch niet voldoende financiële middelen heeft om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren.
 
De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan het pensioenfonds besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen. Meer informatie over hoe IFF Pensioenfonds er financieel voor staat, vindt u bij Financiële Situatie.

Klik door naar laag 3

Welke keuzes hebt u zelf?

Komt u in dienst bij IFF Pensioenfonds? Dan kunt u uw eerder opgebouwde pensioen bij andere pensioenuitvoerders meestal meenemen naar IFF Pensioenfonds. 

Waardeoverdracht

Als u in dienst komt bij IFF, kunt u dus uw opgebouwde pensioen van uw vorige werkgever meenemen. We noemen dat waardeoverdracht. Laat u vooraf goed informeren over waardeoverdracht. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder.
 

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. 

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 per jaar
Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Regel uw waardeoverdracht volledig online via www.mijnwaardeoverdracht.nl of vraag het aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij IFF Pensioenfonds staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar
Dan zorgt IFF Pensioenfonds er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. IFF Pensioenfonds checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij IFF Pensioenfonds.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar
Dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Klik door naar laag 3

Wilt u uw pensioenregling vergelijken? Bekijk dan de Pensioenvergelijker.

Pensioenregelingen vergelijken

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de Pensioenvergelijker.

Klik door naar laag 3

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op uw pensioendatum. 

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Als u met pensioen gaat of eerder IFF verlaat, en er is geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van IFF Pensioenfonds als u komt te overlijden.

 
Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen hebt om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement

Klik door naar laag 3

Wilt u een deel van het partnerpensioen van uw partner omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op uw pensioendatum. 

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Hebt u geen partner (meer), of heeft uw partner zelf genoeg inkomen als u komt te overlijden? Dan kunt u (een deel van) uw partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen. U krijgt dan een hoger ouderdomspensioen. Er is dan een lager, of helemaal geen, partnerpensioen voor uw eventuele partner als u komt te overlijden.
 
Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze.

Meer informatie over het ruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen is te vinden bij Keuzes voor uw pensioen.

Klik door naar laag 3

De pensioenleeftijd bij ons pensioenfonds is 67 jaar. Wilt u eerder of later met pensioen of deeltijdpensioen opnemen? Dan moet u dit een half jaar voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Eerder stoppen of langer doorwerken

In plaats van met pensioen te gaan op uw 67ste kunt u er – in overleg met uw werkgever-  voor kiezen om later met pensioen te gaan. Dit kan uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd. Als u later met pensioen gaat wordt uw ouderdomspensioen verhoogd. 
 
U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 67ste. Op z’n vroegst vanaf de eerste dag van de maand waarin u 55 wordt. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Als u eerder of later met pensioen wilt, moet uw werkgever dit zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen bij het pensioenfonds. Bespreek dit ook ruim op tijd met uw werkgever.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u bij Keuzes voor uw pensioen.

Klik door naar laag 3

Wilt u beginnen met eerst een hoger pensioen of juist een lager pensioen? Dat kunt u bepalen op uw pensioendatum. 

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt op de pensioendatum de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.
 
U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment hebt u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen hebt kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Klik door naar laag 3

Welke kosten maken wij?

IFF Pensioenfonds maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten voor vermogensbeheer.

IFF Pensioenfonds maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht.
 
Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Klik door naar laag 3

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. 

Als u van werkgever verandert

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 per jaar
Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Regel uw waardeoverdracht volledig online via www.mijnwaardeoverdracht.nl of vraag het aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij IFF Pensioenfonds staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar
Dan zorgt IFF Pensioenfonds er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. IFF Pensioenfonds checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij IFF Pensioenfonds.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar
Dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij IFF Pensioenfonds en wordt het vanaf uw 67ste (danwel de eerdere AOW-leeftijd) aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan IFF Pensioenfonds en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Klik door naar laag 3

Als u arbeidsongeschikt wordt. 

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat regelt uw werkgever IFF.

Klik door naar laag 3

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. 

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet daarbij goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.
 
Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, u moet bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Meer informatie hierover leest u op Trouwen/ Samenwonen

Klik door naar laag 3

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt. 

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt

Gevolgen voor het ouderdomspensioen

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.
 
Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar het pensioenfonds op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Gevolgen voor het partnerpensioen

Uw ex-partner heeft ook recht op een bijzonder partnerpensioen. De hoogte van het bijzonder partnerpensioen is – zolang u nog niet gepensioneerd bent – afhankelijk van de hoogte van opgebouwde partnerpensioen op het moment dat u uit elkaar ging. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u het pensioenfonds wel informeren.

Let op: ook ongehuwd samenwonenden hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het partnerpensioen van IFF Pensioenfonds. Meld dus ook het einde van een samenlevingsverband aan IFF. Kijk voor meer informatie op bij Echtscheiding.

Klik door naar laag 3

Als u verhuist naar het buitenland.

Als u verhuist naar het buitenland

Meld dit aan het pensioenfonds en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.


Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u IFF Pensioenfonds daarover informeren.

Klik door naar laag 3

Als u werkloos wordt. 

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid, wij krijgen dat te horen via IFF.

Klik door naar laag 3

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

Klik door naar laag 3

Voor vragen over uw pensioen en de pensioenregeling kunt u bellen met de afdeling Pensioenservice via 020 426 63 60 of mailen naar iffpensioenfonds@blueskygroup.nl.

Als u vragen hebt

Voor vragen over uw pensioen en de pensioenregeling kunt u bellen met de afdeling Pensioenservice via 020 426 63 60 of mailen naar iffpensioenfonds@blueskygroup.nl.

Klik door naar laag 3